ABOUT

Shigeo Mashiro

SHIGEO MASHIRO STUDIO

Adr

17 Benzaiten-cho, west of Shimbashi, Nawate-dori, Higashiyama-ku, Kyoto

Tel

+81 075-532-1107

Mail

info@shigeo-mashiro.com

FOLLOW US

© 2024 SHIGEO MASHIRO STUDIO